رطوبت ساز | بخار ساز | هواساز
دستگاه رطوبت ساز خانگي – رطوبت ساز كوچك – رطوبت ساز صنعتي – هواساز چيست – انواع هواساز – نحوه كار هواساز – هواساز خانگي و آپارتماني

هوا ساز

دستگاه تهويه مركزي (هواساز) از بخشهاي اصلي فيلتـر، فن ، كويل هاي گرمايي و سرمايي ، رطوبت زن و تجهيزات كنترلي تشكيل مي شود . كويل هاي گرمايي معمولا با آب داغ ، بخار و برق عمل مي كنند . كويلهاي سرمايي با آب مبرد و يا مستقيما با يك ماده مبرد كار مي كنند . در حالت دوم كويل دستگاه هواساز اواپراتور يك سيستم تبريد مي باشد . با تنظيم هاي مختلف بخش هاي گرمايي ، سرمايي ، رطوبت زن و غيره در مجموعه دستگاه هواساز مي توان سيستم هاي مختلف تهويه مطبوع را براي پروژه هاي با شرايط متفاوت طراحي نمود . دستگاه هواساز معمولا با دو كانال ؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسيله يك كانال به هواي تازه خارج ارتباط دارد .

دستگاه هواساز با تنظيم دما و رطوبت و همچنين تامين هواي تازه و فيلتـر كردن آن عمل تهويه مطبوع تابستاني و زمستاني را انجام مي دهد . هواي برگشتي از اتاقها با هواي تازه در محفظه اختلاط دستگاه مخلوط شده و سپس از كويل هاي سرمايي يا گرمايي و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور مي كند . سرعت عبور هوا از كويل حدد ۵۰۰ فوت بر دقيقه است . فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب از افشانك ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت گيري توسط كويل سرد انجام مي شود . كنترل دما به دو صورت مي تواند انجام شود : روش اول با استفاده از شير سه راه برقي يا موتوري كه روي لوله رفت و برگشت كويل نصب شده و به وسيله ترموستاتي كه در كانال برگشت هوا به هواساز نصب مي شود ، عمل قطع و وصل و يا كم و زياد كردن جريان آب انجام مي گيرد . در روش دوم به وسيله ترموستات نصب شده در اتاق يا راهرو يا مكان مناسب ديگر (مانند حالت فن كويل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده مي شود . سيستم كنترل لازم است به گونه اي طراحي شود كه ابتدا مجموعه ترموستات كانالي و شير سه راهي عمل نمايد و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقي به بادزن دستگاه دستور دهد .

دستگاههاي هواساز كه از ورق گالوانيزه ساخته مي شوند ، با توجه به شرايط مكاني و موقعيت نصب ممكن است قائم و يا افقي ساخته شوند . دستگاه هواساز به صورت يك منطقه اي و يا چند منطقه اي طراحي و ساخته مي شوند . در نوع يك منطقه اي تمام بخش هاي ساختمان كه تحت پوشش آن است با شرايط يكنواخت دما و رطوبت هوادهي مي شود و در نوع چند منطقه اي به كمك دمپرهاي مخصوص امكان هوادهي با دما و رطوبت هاي مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد .

براي انتخاب دستگاه هواساز نياز به اطلاعات زير مي باشد :

۱- بارهاي سرمايي و گرمايي كلي ساختمان (اگر براي ساختمان بيش از يك هواساز استفاده مي شود بايد سهم هر هواساز از بارهاي سرمايي و گرمايي كلي مشخص شود).

۲- حجم هوايي كه در واحد زمان از هواساز عبور مي كند

۳- افت فشار استاتيكي طولاني ترين مسير كانال يا هد استاتيكي فن

با اطلاعات فوق و مراجعه به كاتالوگ كارخانه سازنده مدل دستگاه و سپس ساير مشخصات دستگاه مانند : نوع فيلتـرها ، ظرفيت حرارتي كويل پيش گرم كن و اينكه با بخار آب يا آب داغ گرم مي شود ، ظرفيت حرارتي كويل گرم كننده و اينكه با بخار يا آب داغ گرم مي شود ، ظرفيت رطوبت زن (اگر از نوع بخاري است پوند در ساعت بخار و نيز فشار بخار كه اغلب ۱۵ پاوند بر اينچ مربع است) ، قدرت موتور بادزن و غيره تعيين مي شوند .

همانگونه كه اصطلاح بكار برده شده نشان مي دهد ، اجزاء اصلي كه اساس واحد فن كويل را تشكيل مي دهند ، عبارتند از يك فن كه توليد جريان هوا مي كند و يك كويل آب سرد كننده يا انبساط مستقيم كه هوا را سرد و رطوبت زدايي مي نمايد . معمولا متعلقاتي چون كويل گرمايش ، رطوبت زن و بخش فيلتـر نيز در اختيار قرار مي گيرند تا در صورت لزوم اهداف باقيمانده تهويه مطبوع را برآورده سازند .اجزا مورد نياز ممكن است در درون محفظه پيش ساخته اي كه بشكل كابينت مي باشد نصب گردند.

چون چنين تجهيزاتي براي اتصال به يك دستگاه غير قابل انتقال طرح و ساخته شده اند، نمي توان آنها را جزو تجهيزات فن – كويل به حساب آورد. در عين حال بدليل تشابه بين كاربرد تجهيزات كويل اسپري با تجهيزات فن – كويل اين تجهيزات در اين بخش مورد بحث قرار گرفته اند .

تفاوت كاربرد و طرح اين تجهيزات به همان شكلي كه در واقعيت وجود دارد ذكر خواهد شد .

تفاوت فيزيكي واحدهاي فن – كويل يك منطقه و چند منطقه در محل نصب فن نسبت به كويل سرمايش است . در واحد يك منطقه اي فن در پايين دست كويل سرمايش نصب مي گردد ، بنابراين غالبا اين واحد را واحد مكشي مي نامند . يك واحد چند منطقه اي را مي توان واحد دهشي ناميد ، زيرا فن در بالا دست كويل قرار دارد . استفاده از فني كه مجهز به پخش كننده باشد، در تبديل فشار سرعت به فشار استاتيكي كمك كرده و افت انرژي را نيز به حداقل مي رساند .

واحدهاي فن كويل با هر دو نوع پره خم به جلو و خم به عقب توليد مي شوند . فن هايي كه داراي پره هاي خم به جلو هستند ، براي چنين مصارفي مناسبند ، زيرا اينگونه فن ها نسبت به ساير انواع فن در سرعتهاي پايين تري كار مي كنند . ساختمان چرخ اينگونه فن ها سبك تر ، كم حجم تر و ارزانتر از پره هاي خم به عقب مي باشد . چون سرعت اين فن ها كم است ، مي توان از محورهاي طولاني تر استفاده كرد .

كاربرد تجهيزات تهويه مطبوع متاثر از مشخصه هاي بار سرمايش فضاي مورد نظر و ميزان كنترل لازم براي درجه حرارت و رطوبت آن است .

واحد يك منطقه اي بطور موثرتري بارهاي فضايي كه داراي مشخصه هاي نسبتا ثابت يا بارهايي با تغييرات يكنواخت است را جبرانمي كند . مثال ايده آل چنين فضايي يك اتاق بزرگ است . در عين حال استفاده از اين سيستم براي كاربردهاي چند اطاقه نيز عملي است ، مشروط بر اينكه تغييرات بار د رتمام اطاقها مشابه بوده و به يك نسبت باشد . اگر لازم باشد ميتوان با قرار دادن كنترل به طريق گرمايش مجدد يا كنترل حجم هوا در كانالهاي انشعابي سيستم منطقه اي بوجود آ ورد .

در كاربرد چند اطاقه كه مولفه هايي بار تابعي از زمان بوده و بطور مستقل از يكديگر تغيير مي كنند، دستگاه چند منطقه اي كه داراي يك فن باشد، قادر است كنترل خاص هر منطقه را انجام دهد . براي اينگونه بارها استفاده از واحد چند منطقه اي ارزانتر از واحد يك منطقه اي كه در كانالهايش از كويلهاي گرمايش مجدد استفاده شده باشد، خواهد بود.

چون واحد چند منطقه اي اين امكان را مي دهد كه در هنگام بار جزئي هواي تازه از اطراف كويل سرمايش باي پس شود . از اين واحد بويژه در مواردي كه نسبت حرارت احتياج به كنترل رطوبت باشد، مي توان يك كويل پيش سرمايش را در كانالي كه حداقل هواي تازه را تامين مي كند قرار داد.

واحد استاندارد فن – كويل فقط كنترل محدود درجه حرارت را عملي مي كند . كنترل مقدار رطوبت را مي توان با افزودن يك واحد رطوبت زن ، همانند واحدهاي اسپري آب شهر ، كه بصورت آماده نصب عرضه مي شوند، انجام داد . در عين حال اگر در كاربردي نياز باشد كه رطوبت دقيق تر كنترل شود،استفاده از واحدهاي كويل اسپري يا واحد فن – كويل اسپري مناسب تر خواهد بود.

از تجهيزات كويل اسپري مي توان در تابستان براي سرمايش و رطوبت زدايي ، در زمستان براي رطوبت زني و در فصول معتدله براي سرمايش تبخيري استفاده كرد.

ترجيح داده مي شود كه اين تجهيزات در كاربردهايي كه بايستي رطوبت نيز كنترل گردد از قبيل فرآيندهاي صنعتي، بيمارستان ، موزه ها و كتابخانه بكار برده شود. مي توان تجهيزات كويل اسپري را به گرمكن آب اسپري تجهيز كرد تا امكان سرمايش و گرمايش را همزمان با رطوبت زني بوجود آورد .

كاربرد فني هواساز

هنگامي كه در يك كاربرد تهويه مطبوع احتياج به سيستم كانال باشد، فن هاي لوله محوري، برد محور يو يا سانتريفوژ را مي توان مورد استفاده قرار داد. در مواردي كه سيستم كانال وجود نداشته و مقاومت كمي در مقابل جريان هوا وجود دارد ، فن پروانه اي مي تواند به كار برده شود. در عين حال هنگامي كه تجهيزات آماده نصب براي كاربردهايي كه احتياج به شبكه كانال ندارند مورد استفاده قرار مي گيرند اغلب فن هاي سانتريفوژ بكار برده ميشود .

فن سانتريفوژ به دليل بي صدا بودن و عملكرد مناسبش در فشارهاي بالا، در بيشتر كاربردهاي تهويه مطبوع بمنظور فراهم نمودن شرايط آسان بكار برده مي شود .

علاوه بر اين دهانه ورودي فن سانتريفوژ را ميتوان به وسائلي كه سطح مقطع بزرگ دارند وصل كرد، در حالي كه دهانه تخليه آن را مي توان به كانالهاي نسبتا كوچك متصل نمود. براي برآورده ساختن احتياجات سيستم توزيع هوا مي توان جريان هوا را تغيير داد ، اين عمل با تنظيمات ساده محرك فن يا تنظيم وسايل كنترل صورت مي گيرد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۸:۲۳ ] [ افسانه ] [ نظرات (0) ]

تصفيه

تصميم داريد يك دستگاه تصفيه آب خانگي ارزان قيمت تهيه كنيد ولي در نظر داريد كه يك دستگاه تصفيه آب خانگي استاندارد با بهترين كارايي باشد كه علاوه بر رفع آلودگي آب هاي زيزميني كه منبع اصلي تامين آب شرب ما را تشكيل مي دهند و روز به روز در حال افزايش هستند از زيان بار نبودن خود دستگاه تصفيه آب نيز اطمينان داشته باشيد. افزايش جمعيت و رشد روزافزون صنايع ، باعث وارد شدن آلاينده هايي نظير : نيترات ، سرب ، آرسنيك ، جيوه و ساير آلاينده ها به آب شهري مي شود. در اين ميان شايد خريد يك دستگاه تصفيه آب خانگي پيشنهاد خوبي باشد. اما سوال اينجاست كه بهترين مارك و برند دستگاه تصفيه آب خانگي كدام است؟
خريد بهترين دستگاه تصفيه آب خانگي استاندارد

در سالهاي اخير دستگاه هاي تصفيه آب خانگي غير استاندارد و غير بهداشتي در طرح ها و ماركهاي مختلف به بازار آمده است و باعث سردرگمي مردم شده است. شركت عمران سازان مهاب در اين وب سايت ، مقالات متعدد درباره انتخاب مناسب و راههاي تشخيص يك دستگاه استاندارد تصفيه آب منتشر كرده است كه مي تواند راهگشاي شما باشد. اما سوال اينجاست كه علامت و نشانه محصول غيراستاندارد چيست؟ چگونه مي توان دستگاه هاي غيرمعتبر را تشخيص داد؟

شما بايد قادر باشيد محصول مناسب را از انواع غير استاندارد تشخيص دهيد. مهم نيست كه كدام يك از انواع دستگاه تصفيه آب را خريداري مي كنيد: دستگاه هاي تصفيه آب زيرسينكي يا روميزي ، فيلترهاي دوش حمام يا پيش تصفيه براي كل آب ورودي به منزل ، مهم استاندارد بودن ، بهداشتي بودن و با كيفيت بودن يك محصول است.
تشخيص دستگاه تصفيه آب غير استاندارد ارزان قيمت

كالاي بدون ايران كد ، قاچاق است

با فراگير شدن نصب ايران كد بر روي تمامي كالاها ، مي توان با اطمينان گفت كه كالاهايي كه فاقد ايران كد هستند ، قاچاق محسوب مي شوند. در واقع ايران كد راهكاري براي جلوگيري از ورود كالاهاي غير استاندارد و قاچاق به بازار كشور است. بنابراين در هنگام خريد به بدنه بسته بندي و برچسب هاي مربوطه دقت كنيد و چنانچه كالا فاقد ايران كد بود ، اين را اخطاري در مورد قاچاق بودن تصفيه آب خانگي بدانيد. بين آب تصفيه كن هايي كه از راههاي غير قانوني وارد كشور مي شوند ، احتمال اينكه دستگاه تصفيه آب غير استاندارد و تقلبي باشد بيشتر است.
خريد بهترين دستگاه تصفيه آب خانگي استاندارد تشخيص دستگاه تصفيه آب غير استاندارد ارزان قيمت دستگاه تصفيه آب خانگي استاندارد دستگاه هاي تصفيه آب خانگي واترسيف
دستگاه تصفيه آب خانگي استاندارد چه ويژگي هايي دارد ؟

گواهينامه ها و استاندارد هاي بين المللي

يكي از بهترين و مطمئن ترين راههاي اجتناب از خريد يك آب تصفيه كن غير بهداشتي و نامناسب ، توجه به اين موضوع است كه آيا دستگاه ، گواهينامه ها و استانداردهاي معتبر بين المللي را دارد يا خير؟ اگر به كيفيت و سلامتي يك دستگاه تصفيه آب خانگي اهميت مي دهيد پس به دنبال علامت هاي استاندارد نظير : NSF ، WQA روي برچسب ها و توضيحات روي بسته بندي فيلترهاي دستگاه باشيد. اين گواهينامه ها ادعاي كارخانه هاي سازنده را مبني بر كارايي ، استاندارد بودن و بهداشتي بودن دستگاه ، تاييد مي كنند.
اگر توليد كننده در مورد كيفيت و بهداشت محصول خود مطمئن باشد ، بنابراين مي بايست تست هاي لازم را در اين خصوص انجام داده باشد و گواهينامه هاي مربوطه را اخذ كرده باشد. چنانچه دستگاهي اين تاييديه هاي بين المللي را داشته باشد ، در اين صورت با خيال راحت ، نسبت به خريد آن اقدام كنيد. مواظب باشيد كه فريب فروشنده هايي را نخوريد كه بر استاندارد فيلترها و كارتريجها تاكيد مي كنند و فكر شما را از استاندارد بودن خود دستگاه منحرف مي كنند. يادتان باشد علامت هاي استاندارد را بايد روي بسته بندي دستگاه نيز مشاهده كنيد.

دستگاه هاي تصفيه آب خانگي واترسيف ، بهداشتي و استاندارد

دستگاه هاي تصفيه آب خانگي water safe تايوان ، واترتك و سافت واتر شركت عمران سازان مهاب در شرايطي كاملا بهداشتي توليد مي شوند. اين دستگاهها داراي تاييديه هاي استاندارد NFS (استاندارد كيفيت جهاني آب) ، استاندارد CE اروپا براي قطعات برقي، استاندارد TAF ، استاندارد CNAB، استاندارد UKAS، استاندارد SGS بوده و تحت نظارت دستگاه هاي قانوني و بازرسان ويژه وارد كشور شده و داراي ايران كد مي باشند. اينها همه نشانه هاي كيفيت و استاندارد دستگاه تصفيه آب خانگي واترسيف ، واترتك و سافت واتر است.

شركت عمران سازان مهاب ، نماينده انحصاري دستگاه هاي تصفيه آب واترسيف تايوان با دو دهه تجربه در خصوص سيستم هاي تصفيه آب خانگي ، تصفيه آب صنعتي و تجاري ، با بيش از ۱۴۰۰ نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در سراسر كشور ، افتخار دارد كه با معرفي دستگاه تصفيه آب استاندارد واترسيف به خانواده هاي ايراني ، در ارتقاي سطح بهداشت و تغذيه خانواده هاي ايراني ايفاي نقش مي كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۷:۱۸ ] [ افسانه ] [ نظرات (0) ]

رطوبت
دستگاه رطوبت ساز يك وسيله خانگي است كه رطوبت را در يك اتاق يا در كل خانه افزايش مي‌دهد. بعضي از رطوبت‌سازها معمولاً براي ايجاد رطوبت دريك اتاق يا در كل خانه مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي رطوبت ساز كوره‌ايي به سيستم لوله كشي خانه متصل شده و در كل خانه رطوبت ايجاد مي‌كند. تهويه‌هاي بيمارستاني نيز اغلب براي راحتي بيماران شامل رطوبت‌سازهايي هستند. دستگاه رطوبت ساز چيست؟ مشكلات كم بودن رطوبت رطوبت بسيار كم ممكن است در آب‌و هواي بياباني خشك و داغ و يا در فضاهاي گرم به لحاظ مصنوعي موجود باشد. در زمستان كه هواي سرد بيرون در داخل گرم مي‌شود، رطوبت به مقدار ۱۰ تا ۲۰ درصد كاهش مي‌يابد. اين افت رطوبت مي‌تواند با خشك كردن غشاء مخاطي مانند سطح گلو يا بيني باعث تأثيرات بهداشتي مخرب يا آسيب تنفسي ‌شود. رطوبت كم همچنين مي‌تواند لوازم چوبي را تحت تأثير قرار دهد و باعث انقباض، سست شدن اتصالات و شكستگي قطعات چوبي شود. كتاب‌ها، كاغذها و لوازم هنري نيز ممكن است در رطوبت كم سست و جمع و شكننده شوند. علاوه بر آن، الكتريسته ثابت ممكن است در رطوبت كم مشكل ايجاد كند و باعث شود پارچه‌ها به هم و گرد و خاك و ذرات هوا به سطوح داراي الكتريسيته بچسبند. انواع رطوبت ساز: ۱- رطوبت ساز تبخيري ۲- رطوبت‌ساز طبيعي ۳- بخارساز ۴- رطوبت ساز ايمپلر ۵- رطوبت‌ساز فراصوتي ۶- رطوبت ساز با حبس هوا دستگاه رطوبت ساز چيست؟ ۱- رطوبت ساز تبخيري: رايج ترين رطوبت ساز قابل حمل، “رطوبت ساز تبخيري” يا ” رطوبت خنك كن” مي‌باشد كه تنها از چند بخش اصلي تشكيل شده است: مخزن، فتيله و فن فتيله از مواد پر منفذي تشكيل شده است كه آب را از مخزن جذب مي‌كند و سطح زيادي را براي آن فراهم مي‌آورد تا از آن تبخير شود. فن در مجاورت فتيله قرار دارد و هوا را به سمت فتيله مي‌راند تا به تبخير آب كمك كند. تبخير از فتيله به ميزان رطوبت بستگي دارد. اتاقي با رطوبت كم نسبت به اتاقي با رطوبت زياد، ميزان تبخير بيشتري خواهد داشت. از اين رو اين نوع رطوبت ساز نسبتاً خود به خود جريان دارد: هنگامي‌كه رطوبت اتاق افزايش يابد، طبيعي است كه خروجي تبخير آب كاهش مي‌يابد. ۲- رطوبت ساز طبيعي: يك نوع از رطوبت‌سازهاي تبخيري تنها از يك مخزن و يك فتيله استفاده مي‌كند و بعضي اوقات رطوبت ساز طبيعي ناميده مي‌شود. اين دستگاه‌ها معمولاً غير بازرگاني هستند و با هزينه كم يا بدون هزينه قابل نصب هستند. ۳- بخارساز: يك بخارساز ( رطوبت‌ساز بخار، رطوبت ساز تراكم گرما) آب را گرم مي‌كند يا مي‌جوشاند و بخار و رطوبت را به هوا وارد مي‌سازد. ۴- رطوبت‌ساز ايمپلر: رطوبت‌ساز ايمپلر يك صفحه چرخان را به كار مي‌گيرد و يك افشانه را مملو از آب مي كند و آب را تبديل به قطرات ريزي مي‌كند تا در هوا جريان داشته باشند. منبع آب بايد با دقت زيادي همانگونه تميز حفظ شود، زيرا در غير اينصورت خطر توزيع باكتري‌ها يا گرد و غبار به هوا وجود دارد. ۵- رطوبت‌ساز فرا صوتي: رطوبت ساز فرا صوتي از يك ديافراگم فلزي استفاده مي‌كند كه با يك بسامد فراصوتي مي‌چرخد و قطرات آبي را فراهم مي‌آورد كه به آرامي به صورت مه خنك از رطوبت‌ساز خارج مي‌شوند. ۶- رطوبت‌ساز با حبس هوا در ساختمان‌هايي مخصوص رطوبت‌سازها بايد به سيستم لوله‌كشي متصل شوند. آنها از وسايل چوبي، وسايل آنتيك و ديگر مبلمان و وسايلي كه ممكن است به هواي خشك حساس باشند، محافظت مي‌كند. در ماه‌هاي خنك؛ آنها انرژي ذخيره مي‌كنند زيرا رطوبت هوا افزايش مي‌يابد.در ماه‌هاي گرم هم اگر تهويه هوا استفاده شود، اين رطوبت ساز غيرقابل استفاده خواهد بود زيرا تهويه هوا معمولاً با كم كردن رطوبت هواي داخلي عمل مي‌كند. مشكلات و خطرات رطوبت در خصوص سلامتي استفاده زياد از يك دستگاه رطوبت ساز مي‌تواند به ميزان زيادي منجر به افزايش رطوبت نسبي هوا شود، رشد ذرات گرد و خاك و غبار را افزايش ‌دهد و همچنين مي‌تواند منجر به حساسيت التهاب بافت ريوي شود. رطوبت نسبي ۳۰ تا ۵۰ درصد براي اكثر خانه‌ها توصيه مي‌شود. مي‌توان از يك هيدروستات كه به طرز صحيحي نصب شده باشد، براي كنترل سطح رطوبت هوا به طور اتوماتيك، استفاده كرد و يا يك اپراتور با سواد و دلسوز دائماً سطح رطوبت نسبي هوا را كنترل كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۶:۲۱ ] [ افسانه ] [ نظرات (0) ]

هوا ساز

هواساز وانواع آن

هواساز (Air Handling Unit ) دستگاهي است كه گردش هوا را در تهويه مطبوع، سرمايش و گرمايش كنترل مي كند. هواسازها معمولا جعبه فلزي بزرگي است شامل، دمنده، كويل هاي گرم وسرد، محفظه فيلتر، صداگير و دمپر مي باشد. هواسازها عموما به مجراي كانالي سيستم هاي تهويه مطبوع، يعني جايي كه هواي برگشتي ساختمان بايد به آنجا رود قرار دارند. گاهي نيز هواساز هواي تازه و هواي برگشتي را از فضاي داخل (بدون كانال) دريافت مي كنند.
هواسازهاي كوچك داراي فيلتر هوا، كويل و دمنده مي باشند و تحت عنوان ترمينال يونيت معرفي مي شوند. اين ترمينال يونيت هاي ساده را كويل دمنده يا فن كويل مي گويند. هواسازهاي بزرگتر كه در شرايط استفاده %۱۰۰ هوا را از بيرون مي گيرند و هيچ هواي برگشتي به آنها وارد نمي شود make up air unit (MAU) U نامند. هواسازهاي طراحي شده براي بيرون ساختمان در روي پشت بام نصب مي شود و به يونيت هاي پشت بامي معروفند.
آشنايي با هواساز

هواساز دستگاهي است كه با انجام عملياتي همچون تغيير دما، افزايش يا كاهش رطوبت، تصفيه و تنظيم سرعت، مشخصات هوا را تغيير داده و آن را مطبوع مي سازد. سيال گرم يا سرد از طريق سيستم مركزي در اختيار هواساز قرار مي گيرد اما ساير مشخصات هوا با توجه به امكانات و تجهيزات جانبي توسط هواساز تغيير نموده و تنظيم مي شود. هواساز ها از نظر ساختار و شكل ظاهري در دو گروه عمده افقي و عمودي دسته بندي مي شوند همچنين هواساز ها از نظر نحوه قرار گيري بادزن يا سانتريفوژ و كويل ها در دو گروه عمده جريان دمشي و جريان مكشي جاي مي گيرند. در هواساز هاي جريان دمشي بادزن يا فن سانتريفوژ قبل از كويل ها قرار مي گيرد و در هواساز هاي جريان مكشي بادزن هواساز بعد از كويل تعبيه مي شود.

هواساز از بخشهاي اصلي فيلتر , فن , كويل هاي گرمايي و سرمايي , رطوبت زن و تجهيزات كنترلي تشكيل مي شود . كويل هاي گرمايي هواساز معمولا با آب داغ, بخار و برق عمل مي كنند . كويلهاي سرمايي هواساز با آب مبرد و يا مستقيما با يك ماده مبرد كار مي كنند . در حالت دوم كويل دستگاه هواساز اواپراتور يك سيستم تبريد مي باشد . با تنظيم هاي مختلف بخش هاي گرمايي , سرمايي , رطوبت زن و غيره در مجموعه دستگاه هواساز مي توان سيستم هاي مختلف تهويه مطبوع را براي پروژه هاي با شرايط متفاوت طراحي نمود . دستگاه هواساز معمولا با دو كانال ؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسيله يك كانال به هواي تازه با خارج ارتباط دارد هر چند امروزه استاندارد اشر هواي برگشت براي بيشتر فضا ها به خصوص دارويي و بهداشتي مناسب نمي داند.

دستگاه هواساز با تنظيم دما و رطوبت و همچنين تامين هواي تازه و فيلتر كردن آن عمل تهويه مطبوع تابستاني و زمستاني را انجام مي دهد . هواي برگشتي از اتاقها با هواي تازه در محفظه اختلاط دستگاه مخلوط شده و سپس از كويل هاي سرمايي يا گرمايي و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور مي كند . سرعت عبور هوا از كويل حدد ۵۰۰ فوت بر دقيقه است . فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب از افشانك ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت گيري توسط كويل سرد انجام مي شود .

كنترل دما به دو صورت مي تواند انجام شود : روش اول با استفاده از شير سه راه برقي يا موتوري كه روي لوله رفت و برگشت كويل نصب شده و به وسيله ترموستاتي كه در كانال برگشت هوا به هواساز نصب مي شود ، عمل قطع و وصل و يا كم و زياد كردن جريان آب انجام مي گيرد . در روش دوم به وسيله ترموستات نصب شده در اتاق يا راهرو يا مكان مناسب ديگر (مانند حالت فن كويل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده مي شود . سيستم كنترل لازم است به گونه اي طراحي شود كه ابتدا مجموعه ترموستات كانالي و شير سه راهي عمل نمايد و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقي به بادزن دستگاه دستور دهد .
دستگاههاي هواساز كه از ورق گالوانيزه ساخته مي شوند ، با توجه به شرايط مكاني و موقعيت نصب ممكن است قائم و يا افقي ساخته شوند . دستگاه هواساز به صورت يك منطقه اي و يا چند منطقه اي طراحي و ساخته مي شوند . در نوع يك منطقه اي تمام بخش هاي ساختمان كه تحت پوشش آن است با شرايط يكنواخت دما و رطوبت هوادهي مي شود و در نوع چند منطقه اي به كمك دمپرهاي مخصوص امكان هوادهي با دما و رطوبت هاي مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد .
هواساز چيست

دستگاه هواساز نوعى وسيله تبادل حرارت مركزى دو فصلى است كه ميتواند عمليات تهويه مطبوع همچون رطوبت زنى، رطوبت گيرى، تصفيه، گرمادهى و گرماگيرى را بر روى هوا انجام دهد. قسمت گرمايش و سرمايش اين دستگاه از طريق كويل مي باشد در حالت گرمايش سيال عامل ميتواند آب گرم و يا بخار باشد و در حالت سرمايش سيال عامل آن آب سرد و يا انواع مبردها ميباشد. انتقال اين گرما يا سرماى توليدى در اين دستگاه به طريقه اجبارى و از طريق فن دستگاه صورت ميگيرد. اين سيستم براى مراكز بزرگ و آپارتمانها، بيمارستانها، ادارات و… مناسب است و در مناطق مرطوب بهتر از فن كويل است زيرا سيستم فن كويل داراى شبكه لوله كشى بوده و رطوبت محيط و زمين سبب پوسيدگى زودرس آن ميشود در حالى كه كانال كشى در سيستم تهويه مطبوع سالهاى زيادى دوام مى يابد.
دستگاه تهويه مركزي (هواساز) از بخشهاي اصلي فيلتر، فن، كويل هاي گرمايي و سرمايي، رطوبت زن و تجهيزات كنترلي تشكيل مي شود. كويل هاي گرمايي معمولا با آب داغ، بخار و برق عمل مي كنند. كويلهاي سرمايي با آب و مبرد و يا مستقيما با يك ماده مبرد كار مي كنند. در حالت دوم كويل دستگاه هواسازاواپراتور يك سيستم تبريد مي باشد. با تنظيم هاي مختلف بخش هاي گرمايي، سرمايي، رطوبت زن و غيره در مجموعه دستگاه هواسازمي توان سيستم هاي مختلف تهويه مطبوع را براي پروژه هاي با شرايط متفاوت طراحي نمود. دستگاه هواسازمعمولا با دو كانال؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسيله يك كانال به هواي تازه خارج ارتباط دارد.
دستگاه هواسازبا تنظيم دما و رطوبت و همچنين تامين هواي تازه و فيلتر كردن آن عمل تهويه مطبوع تابستاني و زمستاني را انجام مي دهد. هواي برگشتي از اتاقها با هواي تازه در محفظه اختلاط دستگاه، مخلوط شده و سپس از كويل هاي سرمايي يا گرمايي و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور مي كند. سرعت عبور هوا از كويل حدد ۵۰۰ فوت بر دقيقه است. فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب از افشانك ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت گيري توسط كويل سرد انجام مي شود.
كنترل دما به دو صورت مي تواند انجام شود : روش اول با استفاده از شير سه راه برقي يا موتوري كه روي لوله رفت و برگشت كويل نصب شده و به وسيله ترموستاتي كه در كانال برگشت هوا به هواساز نصب مي شود، عمل قطع و وصل و يا كم و زياد كردن جريان آب انجام مي گيرد. در روش دوم به وسيله ترموستات نصب شده در اتاق يا راهرو يا مكان مناسب ديگر (مانند حالت فن كويل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده مي شود. سيستم كنترل لازم است به گونه اي طراحي شود كه ابتدا مجموعه ترموستات كانالي و شير سه راهي عمل نمايد و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقي به بادزن دستگاه دستور دهد.
در دستگاه هاي هواسازكه از ورق گالوانيزه ساخته مي شوند، با توجه به شرايط مكاني و موقعيت نصب ممكن است قائم و يا افقي ساخته شوند. دستگاه هواساز به صورت يك منطقه اي و يا چند منطقه اي طراحي و ساخته مي شوند. در نوع يك منطقه اي تمام بخش هاي ساختمان كه تحت پوشش آن است با شرايط يكنواخت دما و رطوبت هوادهي مي شود و در نوع چند منطقه اي به كمك دمپرهاي مخصوص امكان هوادهي با دما و رطوبت هاي مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد.

هواساز
براي انتخاب دستگاه هواساز نياز به اطلاعات زير مي باشد :

۱- بارهاي سرمايي و گرمايي كلي ساختمان (اگر براي ساختمان بيش از يك هواساز استفاده مي شود بايد سهم هر هواساز از بارهاي سرمايي و گرمايي كلي مشخص شود).
۲- حجم هوايي كه در واحد زمان از هواساز عبور مي كند.
۳- افت فشار استاتيكي طولاني ترين مسير كانال يا هد استاتيكي فن

با اطلاعات فوق و مراجعه به كاتالوگ كارخانه سازنده مدل دستگاه و سپس ساير مشخصات دستگاه مانند : نوع فيلترها، ظرفيت حرارتي كويل پيش گرم كن و اينكه با بخار آب يا آب داغ گرم مي شود ، ظرفيت رطوبت زن (اگر از نوع بخاري است پوند در ساعت بخار و نيز فشار بخار كه اغلب ۱۵ پاوند بر اينچ مربع است)، قدرت موتور بادزن و غيره تعيين مي شوند.
ساختار هواساز

معمولا دور تا دور هواساز را با فريم هاي فلزي و پانل هاي توپر با توجه به پيكر بندي اجزاي سيستم مي سازند. بخش هاي داخلي از كانال هاي فلزي تك لايه كه با پانل توپر فلزي روكش شده، ساخته مي شوند. فلزها در بدنه سيستم جهت كاركرد طولاني مدت گالوانيزه مي شوند. در واحد هاي فضاي باز براي جلوگيري از نفوذ آب از صفحات ضد آب در محل هاي اتصال استفاده مي كنند.
هواساز هاي بزرگتر از قاب هاي فولادي مربعي با دو لايه روكش و پانل هاي عايق ساخته مي شوند.چنين طراحي افت حرارتي دستگاه و سر و صدا را نيز كم مي كند. اين هواسازها گاهي تا چندين متر طول دارند و در كانال هاي دنبال هم ساخته مي شوند از اين رو براي استحكام و مقاومت آنها از فولاد هاي ريلي در زير دستگاه استفاده مي كنند.
اجزاي هواساز
فيلتر

فيلترهاي هوا هميشه در حال گرفتن غبار و گرد و خاك براي ارائه هوايي تميز در ساختمان ها كار مي كنند. فيلتر ها در ابتداي دستگاه نصب مي شوند تا هر گونه آلوگي را در پايين دست جريان به خود جذب كند. فيلترها بسته به ميزان تصفيه هوا در امتداد هم تعبيه مي شوند تا به ترتيب از ذرات درشت به ريز هوا را تصفيه كنند. فيلتر هاي پانلي از لحاظ جاگزيني و نگه داري، ارزانتر از فيلترهاي كيسه اي هستند.
عمر كاركرد يك فيلتر با نظارت بر افت فشار جريان هوا ارزيابي مي شود كه توسط يك فشار سنج يا يك سوييچ فشار متصل به سيستم كنترلي ساختمان آلارم مي دهد.(يعني فيلتر كثيف شده و هوا را از خود عبور نمي دهد.) اگر فيلتر گرفتگي داشته باشد، از آن جايي كه فن مدام در حال كار است و هوا را مي راند به فيلتر فشار وارد مي كند و باعث افتادن آن مي شود در نتيجه هواي آلوده به كانال ها راه پيدا مي كند.

كويل هاي سرد و گرم

هواسازها براي تهيه هوا و رطوبت مناسب نياز به توليد گرما و سرما دارند. اين شرايط با استفاده از مبدل هاي حرارتي داخل هواسازها تامين مي شوند. هوا را با عبور از روي اين كويل ها گرم يا سرد مي كنند، مبدل ها از آب داغ يا بخار در گرمايش و آب سرد در سرمايش استفاده مي كنند. جنس كويل ها از مس يا فين آلومينيومي براي انتقال حرارت بهتر مي باشند. در كويل سرد صفحاتي براي تخليه ميعانات وجود دارد. آب داغ كويل ها توسط بويلر و آب سرد توسط چيلر فراهم مي شود. سنسورهاي دما درجه حرارت كويل ها را نظارت مي كنند. اگر رطوبت مورد نياز باشد كويل سرد بيش از حد خنك شده تا به نقطه شبنم رسيده و تراكم اتفاق بيافتد. كويل هاي گرم بلافاصله بعد از كويل هاي سرد قرار دارد تا هوا را بازگرمايش كند. و به دماي مطلوب برساند. اين كار كاهش سطح رطوبتي هوا را تامين مي كند.

رطوبت زن

اغلب در آب و هواي سرد كه در آن حرارت مداوم باعث خشكي هوا شده و ناراحت كننده است، كنترل رطوبت امري ضروري است.
رطوبت زن ها انواع مختلفي دارد.

تبخيري: هواي خشك به مخزن آب دميده شده و آب را تبخير مي كند. ميزان تبخير با اسپري آب روي بافل هاي هوا مي تواند بيشتر شود.
بخارساز: بخار يا آب داغ بويلر مستقيما به هوا دميده شود و باعث افزايش رطوبت شود.
اسپري آب: آب توسط نازل به قطرات ريز تبديل مي شود و در هوا انتشار مي يابد.
اولتراسونيك: سطح آب، در جريان عبور از دستگاه اولتراسونيك، تشكيل غباري از آب مي دهد.
رطوبت رسانشي: الياف خاصي را با آب تازه مرطوب مي كنند و جريان هوا را از روي آن عبور مي دهند. اين امر رطوبت را به سرعت بالا مي برند.

دمنده

در هواسازها فن هايي وجود دارد كه با الكتروموتور القايي به حركت درآمده تا هوا را جا به جا كند. فن ها ممكن است با دور ثابت يا متحرك گردش كنند تا حجم هواي متغيري را وارد سيستم كند. سرعت جريان نيز توسط پره هاي ورودي يا دمپر خروجي كنترل مي شود. فن هاي چندتايي در واحد هاي بزرگ معمولا در انتهاي هواساز و ابتداي كانال هوا نصب مي شوند تا هوا را در كانال بدمند.

تجهيزات كنترلي

كنترل بخش هاي مختلف از جمله: سرعت جريان هوا، دماي هوا، درجه حرارت هواي مخلوط شده، رطوبت، كيفيت هوا امري ضروري است. كنترلر ممكن است يك ترموستات ساده خاموش/ روشن يا سيستم پيچيده كنترل هوشمند ساختماني باشد.

محفظه اختلاط

به منظور حفظ كيفيت هواي داخل ساختمان، هواسازها تا حدي اجازه ورود هوا از خارج به داخل مي دهند. در آب و هواي معتدل، مخلوط كردن مقدار مناسب هواي خنك بيرون با هواي گرم برگشتي مي تواند دماي مطلوب را فراهم كند. در محفظه اختلاط دمپرهايي براي كنترل ورود هواي تازه و هواي برگشتي تعبيه شده.

لرزه گير

فن ها در هواسازها لرزه هاي شديدي ايجاد مي كنند و سرو صداي لرزش را به داخل ساختمان منتقل مي كنند براي جلوگيري از اين امر لرزه گير ها را درست قبل و بعد از هواساز با ميان فن ها نصب مي كنند.
نحوه كار هواساز

نخست فن (هواكش) هوا را به درون هواساز مي‌مكد و آن را از راه دريچه‌ها و دمپرها به محفظه فيلترها مي‌رساند. در محفظه فيلترها، فيلترها به ترتيب عملكرد و بازده پشت سر هم قرار مي گيرند تا ذرات درشت از قبيل گرد و غبار، ميكروب‌ها، باكتري‌ها و ويروس‌ها را جداسازي كنند پس از گذر هوا از فيلتر، هوا مرطوب مي‎‌شود. اين هواي تميز و مرطوب با توجه به نياز، يا توسط كويل‌هاي سرمايش مرتبط با يك پكيج خنك‌كن و يا يك چيلر، سرد مي‌شود و يا توسط كويل‌هاي مرتبط با يك بويلر يا المنت‌هاي حرارتي گرم مي‌شود.
فرآييدهاي داخل دستگاه هواساز
الف) گرم كردن هوا:

اين فرآيند به وسيله كويل گرمايي آب داغ يا بخار انجام مي شود. با توجه به اينكه در اين فرآيند مقدار رطوبت موجود در هوا تغيير نمي كند، در روي منحني رطوبي فرآيند با يك خط افقي (W ثابت) نشان داده مي شود كه در طول آن رطوبت نسبي كاهش و حرارت محسوس افزايش پيدا مي كنند. (به همين دليل گفته مي شود بخاري يا شوفاژ هوا را خشك مي كند.)
ب) سرد كردن هوا:

توسط كويل سرمايي كه از داخل آن آب مبرد (تهيه شده در چيلر) يا آب نمك (آب مبرد به اضافه نمك هايي مانند كلرور سديم يا كلروركلسيم كه نقطه انجماد آب را تا حدود ۱۰- درجه فارنهايت پايين مي برند) و يا ماده مبرد (كه در اين صورت كويل سرمايي دستگاه هواساز، اواپراتور يك چرخه تبريد است)، عبور مي كند. در روي منحني رطوبي اين فرآيند با يك خط افقي كه به سمت چپ حركت مي كند، نشان داده مي شود. چنانچه فرآيند سرد كردن ادامه پيدا كند، در روي منحني رطوبي به محور اشباع مي رسد و چون سرمايش بيشتر موجب تقطير آب مي شود، در روي محور اشباع پايين مي آيد.
ج) رطوبت زدن:

اين فرآيند به وسيله پاشش آب يا بخار به داخل جريان هوا انجام مي شود. در فرآيند پاشش آب حرارت محسوس كاهش و رطوبت نسبي افزايش پيدا مي كند.
د) خشك كردن:

اين فرآيند عكس فرآيند رطوبت زني است و مي تواند به وسيله كويل سرمايي كه دماي سطح آن پايين تر از دماي نقطه شبنم هواي عبوري مي باشد، صورت مي گيرد يا اينكه هوا از روي املاح جاذب رطوبت مانند سيليكات ها عبور داده شود. در تهويه مطبوع معمولا رطوبت گيري هوا به وسيله كويل سرمايي انجام مي شود. در اين فرآيند رطوبت نسبي هوا كاهش پيدا مي كند.
انواع دستگاه هواساز
دستگاه هواساز با هواي يگانه
بخش هاي مختلف اين دستگاه هواساز عبارتند از:

كويل پيش گرم كن
واحد رطوبت زن
كويل سرمايي و رطوبت گير
كويل گرمايي
فن (بادزن)
كويل حرارتي كمكي (در صورت لزوم)
كويل برودتي كمكي (در صورت لزوم)
(SS,S): شرايط هواي رفت
(o) شرايط هواي خارج
(R ) شرايط هواي برگشت (شرايط هواي داخل ساختمان)
(RR) مسير باي پاس
(D) تخليه.

در سيستم هواي يگانه، هواي داخل ساختمان به وسيله كانال برگشت به دستگاه هدايت مي شود. مقداري از اين هوا تخليه و به همان ميزان هواي تازه وارد دستگاه شده و با هواي برگشت مخلوط مي شود. در زمستان براي جلوگيري از يخ زدگي دستگاه، هواي تازه پيش از مخلوط شدن با هواي برگشتي مي تواند به وسيله كويل پيش گرم كن گرم شود. در فصل زمستان واحد رطوبت زن، كويل گرمايي، فن و احتمالا كويل گرمايي كمكي كار مي كنند. در تابستان، كويل سرمايي و رطوبت گير، فن و احتمالا كويل سرمايي كمكي فعال مي باشند. ممكن است در فصل تابستان كويل گرمايي نيز فعال باشد. زيرا كويل سرمايي در شرايط بار جزئي ساختمان (شرايطي كه بار برودتي ساختمان بيشينه نباشد) در بعضي مواقع هوا را بيش از حد مورد نياز سرد نموده و بنابراين نياز به گرمايش مجدد هوا باشد.
دستگاه هواساز با هواي دوگانه

در بعضي ساختمان ها ممكن است شرايط هواي مورد نياز بخش هاي مختلف با هم متفاوت باشد. به عنوان مثال، بخشي از ساختمان به حرارت و رطوبت و قسمت ديگر به برودت و خشكي هوا نياز داشته باشد. در اين حالت تنها راه حل استفاده از سيستم تهويه مطبوع با هواي دوگانه است. همچنين، در مواردي كه نياز به كنترل دقيق شرايط هواي رفت باشد بايد از اين سيستم استفاده كرد. در شكل يك دستگاه هواساز دو منطقه اي نشان داده شده است. همچنين بخش M نشان دهنده محفظه مخلوط كننده و دمپرهاي C براي كنترل مقدار جريان هوا استفاده مي شود.
در سيستم هواي دوگانه، دستگاه هواساز از دو قسمت تشكيل مي شود. در يك قسمت رطوبت گيري و سرمايش و در قسمت ديگر رطوبت زني و گرمايش هوا انجام مي گيرد. دو كانال هواي رفت دستگاه هواساز را به ساختمان متصل مي كند. در يك كانال هواي گرم و مرطوب و در كانال ديگر هواي سرد و خشك جريان دارد. براي هر اتاق يا بخش ساختمان از اين دو كانال انشعاب گرفته مي شود و قبل از اتاق يا بخش خاص، هواي دو انشعاب به نسبت مناسب كه به وسيله دمپر و دريچه كنترل ميزان هوا تنظيم مي شود، مخلوط شده وارد اتاق مي شوند. بدين ترتيب، هواي رفت به داخل اتاق ها مي تواند براي هر شرايطي كه لازم باشد، تنظيم شود. در صورتي كه يك اتاق فقط به هواي سرد و يا فقط به هواي گرم نياز داشته باشد، انشعاب مربوط به هواي ديگر مسدود مي گردد.
چگونه يك هواساز خوب انتخاب كنيم

۱- بارهاي سرمايي و گرمايي كلي ساختمان (اگر براي ساختمان بيش از يك هواساز استفاده مي شود بايد سهم هر هواساز از بارهاي سرمايي و گرمايي كلي مشخص شود).
۲- حجم هوايي كه در واحد زمان از هواساز عبور مي كند
۳- افت فشار استاتيكي طولاني ترين مسير كانال يا هد استاتيكي فن
با اطلاعات فوق و مراجعه به كاتالوگ كارخانه سازنده مدل دستگاه و سپس ساير مشخصات دستگاه مانند : نوع فيلترها ، ظرفيت حرارتي كويل پيش گرم كن و اينكه با بخار آب يا آب داغ گرم مي شود ، ظرفيت حرارتي كويل گرم كننده و اينكه با بخار يا آب داغ گرم مي شود ، ظرفيت رطوبت زن (اگر از نوع بخاري است پوند در ساعت بخار و نيز فشار بخار كه اغلب ۱۵ پاوند بر اينچ مربع است) ، قدرت موتور بادزن و غيره تعيين مي شوند .
هواساز هوشمند

دستگاه تهويه مركزى (هواساز) از بخش هاى اصلى فيلتر، فن، كويل هاى گرمايى و سرمايى، رطوبت زن و تجهيزات كنترلى تشكيل مى شود. كويل هاى گرمايى معمولا با آب داغ، بخار و برق عمل مى كنند. كويل هاى سرمايى با آب مبرد و يا مستقيما با يك ماده مبرد كار مى كنند. در حالت دوم كويل دستگاه هواساز اواپراتور يك سيستم تبريد مى باشد. با تنظيم هاى مختلف بخش هاى گرمايى، سرمايى، رطوبت زن و غيره در مجموعه دستگاه هواسازمى توان سيستم هاى مختلف داخل ساختمان و به وسيله يك كانال به هواى تازه خارج ارتباط دارد تهويه مطبوع را براى پروژه هاى با شرايط متفاوت طراحى نمود.

هواساز

با هوشمند سازي هواساز ها هر هواساز يك منطقه از ساختمان را تحت پوشش خود دارد و يكي از وظايف آن پيش سرمايي و يا پيش گرمايش هواي تزريقي به مناطق مختلف فضاهايي است كه اين مناطق از سيستم فن كويل استفاده مي كنند و بعضي از مناطق به صورت مستقيم از هواي هواسازتغذيه مي شوند و وظيفه ديگر آن تامين هواي تازه براي فضاهاي داخلي ساختمان است كه اين در قسمت Mixer هواساز ميسر است كه در اين قسمت هماهنگي دمپرهاي ورودي هواي تازه و هواي برگشته را مي طلبد. كه در اين رابطه سيستم BMS با جمع آوري اطلاعات دمائي، رطوبتي و مقدار CO2 فضاها بهترين توازن را بين دمپرهاي ورودي و خروجي به وجود مي آورد كه باعث استفاده بهينه از هواي برگشتي فضاها نيز مي گردد.
فن تزريق هوا در هواساز ها:

درون هر هواساز فن تعبيه شده است كه عمل دهش و يا مكش هوا را به عهده دارد. در سيستم كنترل هوشمند هواساز، كنترل عملكرد فن بسيار حياتي است كه مي توان اطلاعات مورد نياز را با استفاده از سنسورهاي فشار هوا و نيز سيگنال هاي الكتريكي تابلو هاي برق به سيستم BMS گزارش داد.
Ι – سنسور Differential Pressure: جهت نشان دادن فعاليت فن به سيستم به صورت اندازه گيري اختلاف فشار ورودي و خروجي به فن مي باشد.
П – تابلو برق
status – نشان دهنده وجود برق در دوسر ورودي برق فن
Trip-نشان دهنده جهش ناگهاني ولتاژ
Start/Stop – اعمال دستور خاموش و يا روشن شدن فن هواساز
نحوه كنترل دما در هواساز ها:

هواساز داراي يك مبدل حرارتي است كه نقش انتقال حرارت از سيال مايع سرد و يا گرم به سيال گذرا (هوا) را بر عهده دارد كه مي توان بصورت مستقيم DX و يا غير مستقيم باشد كه در هر صورت مي توان با تعبيه يك شير سه راهه به همراه يك شير برقي قابل كنترل توسط BMS به ذخيره انرژي و كاركرد بهينه دست پيدا كرد. باز و بسته شدن شير عملگر (Actuator) بستگي به دماي منطقه هاي تحت پوشش هواساز دارد كه توسط برنامه ريزي سيستم BMS اينكار صورت مي گيرد.

هواساز
دمپرهاي تزريق هوا:

در حالت كنترل سيستم به شيوه HVAC, VAV جهت كنترل دبي هواي تزريقي و دماي مطلوب محيط دمپرها نقش حياتي دارند، اين دمپرها كارايي گوناگوني دارند، به عنوان مثال در زمان آتش سوزي كليه دمپرها بسته مي شوند تا اكسيژن به مناطق آتش سوزي نرسد. در زمان بسته بودن كليه دمپرها، جهت آسيب نرسيدن به موتور هواساز ، سيستم BMS موتور را خاموش مي كند. در سيستم تهويه مطبوع توسط سيستم هواساز مي توان بر روي zone هاي ورودي (هواي تازه و هواي برگشتي) و zone خروجي از هواساز، سنسور هاي رطوبت، دما و حتي CO قرار داد تا بتوان از محيط هاي مختلف اطلاعات مفيدي جهت كنترل كيفي محيط بدست آورد.

هواساز
سنسورهاي ضد يخ زدگي Freezing Detector:

در شرايط سرد محيط، وجود سنسور يخ زدگي بر روي كويل ها ضروري است به اين صورت كه در هنگام پايين تر رفتن دما از نقطه مشخص سيستم BMS، فرمان هاي لازم را جهت جلوگيري از يخ زدگي كويل صادر مي كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۵:۱۶ ] [ افسانه ] [ نظرات (0) ]

فن سانتريفيوژ  يك طرفه(فوروارد و بكوارد)
فن سانتريفيوژ حلزوني يكطرفه يكي از انواع پر كاربرد هواكش هاي سانتريفيوژ مي باشد كه به صورت گسترده در بيماستان ها،كارخانه ها،كارگاه ها،برج هاي مسكوني،ادارات، مراكز خريد،مساجد و … جهت تخيليه هوا و سيركولاسيون هوا استفاده مي شود
در هواكش حلزوني يكطرفه هوا از يك سمت مكيده مي شود و از سمت فلچ ها به بيرون دميده مي شود
در هواكش حلزوني با توجه به شرايط كاربردي مي توان از دو مدل فن بكوارد و فن فوروارد استفاده نمود
ظرفيت تخليه هواكش حلزوني يكطرفه مي تواند تا دويست هزار مترمكعب بر ساعت تغيير كند همچنين فشار اين هواكش ها مي تواند تا ۳۵۰۰ پاسكال باشد كه با توجه به نوع سفارش و كاربرد فن ميزان مورد نياز محاسبه و در فرايند توليد لحاظ مي شود
ويژگي هاي فن سانتريفيوژ http://alborzfan.com حلزوني يكطرفه
ورق اس تي-۳۷ از ضخامت ۱ تا ۵ ميلي متر –
ورق گالوانيزه از ضخامت ۱ تا ۲٫۵ ميلي متر –
ورق استيل از ضخامت ۲ تا ۵ ميلي متر –
قابليت نصب انواع الكتروموتورهاي ضد افجار،ضد جرقه و يا ديگر الكتروموتورها –
امكان اتصال موتور در سه حالت مستقيم،غير مستقيم و كوپلينگ

آنچكه بايد درباره فنhttp://alborzfan.comسانتريفيوژ بدانيم

قيمت فن سانتريفيوژ
در فن سانتريفيوز دو عامل در عملكرد سيستم نقش اساسي و محوري ايجاد مي كنند و اصول كار هواكش سانتريفيوژ بر اين دو عامل پايه ريزي شده است:

۱- نيروي گريز از مركز

۲- انحراف جريان توسط پره هاي فن از حالت شعاعي  به سمت دهانه خروجي فن سانتريفيوژ

 

نكته قابل ذكر در طراحي سيستم هوادهي سانتريفيوژ اين است كه  زاويه بين هواي خروجي و هواي ورودي بايد ۹۰ باشد.

 

هواكش سانتريفيوژ بر اساس شكل پروانه به شش دسته تقسيم مي شود

۱- هواكش سانتريفيوژ با پروانه ايرفويل (Air foil)

۲-هواكش سانتريفيوژ با پروانه شعاعي در راس

۳-هواكش سانتريفيوژhttp://alborzfan.com با پروانه انحنا به جلو

۴-هواكش سانتريفيوژ با پروانه شعاعي

۵- هواكش سانتريفيوژ با پروانه مايل به عقب

۶-هواكش سانتريفيوژ با پروانه انحنا به عقب

انواع فن‌ها

فن‌ها با توجه به جهت جريان هوا نسبت به محور فن به دو دسته زير تقسيم مي‌شوند.

فن گريز از مركز
فن گريز از مركز (فن سانتريفوژ) به وسيله نيروي گريز از مركز، هوا را به جريان مي‌اندازد. در اين گونه فن‌ها زاويه ورود و خروج هوا ۹۰ درجه است. فن‌هاي سانتريفور معمول‌ترين نوع فنهاي مورد استفاده در صنايع هستند. در اين فن‌ها، هوا از بخش پروانه به سمت پره‌ها حركت كرده و انرژي جنبشي آن زياد مي‌شود. اين انرژي جنبشي قبل از ورود به بخش خروجي به انرژي فشاري تبديل شده و در نتيجه فشار هوا بالا مي‌رود. فن‌هاي سانتريفوژ براي جريان‌هاي حاوي ذرات (رطوبت و گرد و غبار)، براي انتقال مواد و همچنين براي سيستمهاي داراي دماي بالا كاربرد دارد.

فن محوري
در فن محوري (فن آكسيال)، جريان هوا موازي محور فن است. سه نوع عمده فن‌هاي محوري عبارتند از: فن‌هاي پروانه‌اي، فن‌هاي لوله محوري و فن‌هاي پره محوري (جت فن). فن‌هاي محوري داراي قاب كه داخل پنجره و ديوار نصب مي‌شوند، فن‌هاي به كار رفته در رايانه‌ها، پنكه‌هاي سقفي و روميزي و فن‌هاي محوري كانالي استفاده شده در صنعت جز اين دسته از فن‌ها قرار مي‌گيرند.ر


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۳:۵۱ ] [ افسانه ] [ نظرات (0) ]

يكي از متداول ترين كاربردهاي سيستم مه پاش در سالن مرغداري  مي باشد. امروزه در بسياري از سالن هاي مرغداري صنعتي استفاده از سيستم http://www.azartajhiz.com مه پاش يكي از اصول اصلي و اوليه مي باشد. استفاده از مه پاش در سالن هاي مرغداري باعث كاهش دما و افزايش رطوبت مي شود

http://www.azartajhiz.com/greenhouse-humidification-fog-azartajhiz1.jpg?v=21j98g62elonqza

 
سيستم مه پاش در مرغداري به صورت استاندارد در سه يا چهار رديف و به فاصله يك متر از يك ديگر مي باشد. اين الگو با توجه به شرايط محيطي و اقليمي مرغداري مي تواند دستخوش تغيير شود
 
سيستم مه پاش مرغداري با به كارگيري نازل مه پاش ضد چكه باعث مي شود تا از هرگونه آلودگي ناشي از خيسي در سطح بستر جلوگيري شود.همچنين مي توان از سيستم مه پاش براي سم پاشي مرغداري نيز استفاده كرد
 
با اضافه كردن لنسر كارواش در انتهاي هر دوره مي توان سالن مرغداري را به راحتي و با فشار بسيار بالاي آب شستشو داد

رطوبت ساز گلخانه
 
رطوبت و دماي مناسب دو فاكتور مهم و اساسي در انواع گلخانه ها مي باشند.شركت آذر تجهيز با توليد انواع رطوبت ساز گلخانه اي و انواع هواكش و تجهيز صد ها گلخانه آماده مشاوره ،طراحي و ساخت انواع گلخانه و همچنين تامين تجهيزات گلخانه اي از قبيل انواع رطوبت ساز ، هواكش و هيتر مي باشد
 
انواع رطوبت سازهاي مورد استفاده در سالن هاي گلخانه اي در شركت آذر تجهيز توليد مي شوند و با يك سال گارانتي و ده سال خدمات پس از فروش به مشتريان محترم عرضه مي شود
رطوبت ساز پروانه اي ،از لحاظ شكل ظاهري مانند كولرهاي خانگي مي باشند اما ميزان رطوبتي كه ايجاد مي كنند به مراتب بيشتر از كولرهاي خانگي مي باشد. اين رطوبت سازها در ظرفيت هاي 20،40،80 و 100 ليتري توليد مي شوند
رطوبت سازهاي پروانه اي اذر تجهيز مي توانند در گلخانه ي 100 متري 99% رطوبت ايجاد كنند و علاوه بر تامين رطوبت گلخانه امكان هوادهي در سالن را نيز دارند
 
رطوبت ساز گلخانه اي آذر تجهيز در دو نوع دلتا 200 و دلتا 100 عرضه مي شود. مدل دلتا 100 با داشتن پهار قلاب فولادي امكان نصب بر روي سقف را دارد و براي گلخانه هايي با مساحت كم بسيار مناسب مي باشد
رطوبت ساز گلخانه اي مدل دلتا 200 در دو مدل ساده و پلاس توليد مي شود در مدل پلاس با اضافه شدن پوشال بر ميزان خنك كردن محيط افزوده مي شود همچنين در اين مدل با اضافه شدن المنت امكان گرم كردن محيط نيز فراهم مي شود

مه ساز http://www.azartajhiz.com گلخانه اي
 
مه ساز يا رطوبت ساز التراسونيك و يا رطوبت ساز الكترونيكي يكي از متداول ترين رطوبت سازهاي مورد استفاده در انواع گلخانه مي باشد
مه ساز التراسونيك با ايجاد رطوبت كاملا پودر شده فضايي مناسب و رطوبتي كاملا پودر شده و بدون ايجاد خيسي در گلخانه ايجاد مي كند
استفاده از مه ساز التارسونيك در گلخانه بسيار اسان مي باشد تنها كافي است دستگاه رطوبت ساز التراسونيك-مه ساز- را در بيرون گلخانه در سطحي صاف قرار داد و با توجه به علائم دستگاه سوكت مخزن آب را به شير آب و دو شاخه را به پريز برق وصل كنيد. .سپس با استفاده از كانال (پلاستيكي و يا مشمبايي) مه ايجاد شده را به سمت گلخانه هدايت كنيد
مه ساز گلخانه اي نبايد در داخل سالن قرار گيرد و تنها بايد بخار ايجاد شده با استفاده از كانال كشي به گلخانه هدايت شود
رطوبت ساز گلخانه اي اين امكان را دارد كه با كم شدن آب مخزن به صورت خودكار خاموش شود.همچنين شما مي توانيد با نصب سنسور رطوبت ساز را با توجه به ميزان رطوبت سالن خاموش و يا روشن كنيد

مه پاشhttp://www.azartajhiz.com گلخانه اي
 
مه پاش گلخانه اي رطوبت گلخانه را با استفاده از نازل مه پاش تامين مي كند.در اين سيستم در طول گلخانه در دو يا سه رديف بر اساس اندازه گلخانه شيلنگ هاي فشار قوي و لوله هاي پلاستيكي نصب مي شوند و در فواصل نيم متر تا يك متر ،يك يا دو نازل مه پاش قرار مي گيرد
در بيرون از گلخانه پمپ پيستوني كوپله شده با دينام موتوژن تبريز به همراه شاسي و مبع قرار مي گيرد و آب را با فشار 200 بار به پشت نازل ها مي رساند
با قرار گرفتم آب با فشار 200 بار در پشت نازل مه پاش با توجه به ساختار نازل مه پاش هوا  با آب تركيب شده و تشكيل مه مي دهد.اين مه دقيقا مشابه با مه طبيعي مي باشد و از اين رو براي پرورش گل و گياه بسيار عالي مي باشد
اين سيستم مجهز به تابلو تمام اتوماتيك است كه مي تواند با مانيتور كردن رطوبت و دما سيستم مه پاش را روشن و يا خاموش كند همچنين مي توانيد برنامه ي هفتگي به اين سيستم داده و بر اساس زمان بندي دلخواه اين سيستم كار كند


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۳:۲۱ ] [ افسانه ] [ نظرات (0) ]
كمپوست قارچ دكمه اي چيست؟

كمپوست قارچ به مخلوطي از بقاياي حيواني و بقاياي گياهي گفته مي شود.كمپوست قارچ در روش هاي سنتي از كود اسب توليد مي شده است. استفاده از كود اسب براي توليد كمپوست قارچ خوراكي به علت تامين مواد غذايي مورد نياز قارچ بسيار موثر بوده است. در حال حاضر براي توليد كمپوست قارچ خوراكي و كمپوست قارچ دكمه اي از ساير مواد به ويژه بقاياي گياهي و مواد زائد سلولزدار كارخانجات قند، كاغذ و... استفاده مي شود.

http://www.irangharch.com/img/compost.jpg

آشنايي با روش هاي توليدwww.irangharch.com كمپوست قارچ دكمه اي

مواد تشكيل دهنده كمپوست قارچ در روش سنتي:

1-مكمل هاي غذايي

2-كود اسبي

3-مواد غذايي كنسانتره

4-كودهاي ازته

5-املاح معدني

مواد تشكيل دهنده كمپوست قارچ در روش امروزي:

1-كاه و كلش

2-كربو هيدرات(سبوس گندم)

3-كود مرغي

4-كودهاي شيميايي


روش هاي توليد كمپوست قارچ دكمه اي
توليد كمپوست قارچ دكمه اي به دو صورت انجام مي گيرد:

الف) توليد كمپوست قارچ دكمه اي به روش دراز مدت

الف) توليد كمپوست قارچ دكمه اي به روش كوتاه مدت

توليد كمپوست قارچ دكمه اي به روش درازمدت يك روش قديمي در ساخت كمپوست قارچ دكمه اي است. اين روش براي پرورش قارچ در سطح تجاري مناسب نمي باشد. استفاده از اين روش در توليد حجم بالاي قارچ دكمه اي به صرفه نيست. شايان ذكر است كه علي رغم اقتصادي نبودن اين روش به علت گراني تكنولوژي روش كوتاه مدت اين روش همچنان در كشورهاي آسيايي مورد استفاده قرار مي گيرد.

روش توليد كمپوست قارچ دكمه اي به صورت كوتاه مدت به مراتب سريع تر و پيشرفته تر از روش هاي گذشته است و براي پرورش قارچ در حجم تجاري بسيار به صرفه و اقتصادي است.


قارچ خوراكي- قارچ صدفي |قارچ خوراكي www.irangharch.com
:

قارچ دكمه اي در حدود پنجاه سال است مه به صورت تجاري و پرورش در ايران رايج شده است. در پرورش قارچ دكمه اي خاك پوششي، كمپوست قارچ دكمه اي و بذر قارچ دكمه اي در كنار ايجاد شرايط مناسب محيطي مي توان ه محصول بسيار مناسبي رسيد.

ايران قارچ با ارائه با كيفيت ترين محصولات در صنعت قارچ مفتخر است در خدمت صنعت كاران قارچ باشد.

ارائه بهترين كمپوست قارچ دكمه اي در دو نوع كمپوست بلوكي و كمپوست كيسه اي با قيمت كارخانه با تحويل فوري

ارائه بهترين خاك پوششي در دو نوع داخلي و وارداتي . خاك پوششي هلندي

ارئه بذر قارچ خوراكي، بذر قارچ دكمه اي، بذر قارچ صدفي و بذر قارچ دارويي با بهترين كيفيت

ارائه تجهيزات سالن قارچ، هيتر، فن تهويه ، فن سانترفيوژ ،رطوبت ساز پروانه اي و ...


پاستوريزه كردن و قيمت بذر كمپوست قارچ دكمه اي
:
نحوه پاستوريزه كردن كمپوست قارچ دكمه ايhttp://www.irangharch.com :

براي پاستوريزه كردن كمپوست قارچ دكمه اي ابتدا قفسه ها و جعبه ها را با كمپوست قارچ دكمه اي تهيه شده در مرحله اول پر نموده و در اتاق پاستورازيسيون به فاصله 20 سانتي متري روي هم قرار مي دهيم.به گونه اي كه جريان هوا و بخار از ميان آنها به راحتي عبور نمايد. به تدريج بر اثر افزايش فعاليت ميكروبي درون كمپوست قارچ دكمه اي ، حرارت درون كمپوست قارچ دكمه اي افزايش مي يابد. در اين هنگام بايد درهاي اتاق كاملا بسته باشد تا از خروج حرارت جلوگيري شود.

درجه حرارت كمپوست قارچ دكمه اي www.irangharch.com در اين مرحله به 52 تا 53 درجه سلسيلوس مي رسد. بايد مراقب بود كه درجه حرارتدر تمامي قفسه هاي حاوي كمپوست www.irangharch.com قارچ دكمه اي به طور يكنواخت ايجاد شود.

كمپوست قارچ دكمه اي را به مدت 2 تا 4 روز در حرارت 52 تا 54 درجه نگاه مي دارند.پس درجه مصنوعي به وسيله بخار آب گرم ه 59 تا 60 درجه افزايش مي يابد.

پس از 8 ساعت به تدريج هر دو ساعت 2 تا 3 درجه از حرارت كمپوست قارچ دكمه اي كاسته مي شود تا جددا حرارت به 52 تا 54 درجه برسد.سپس كمپوست قارچ دكمه اي براي 5 روز در اين حرارت نگهداري مي شود تا امونياك موجود در آن كاملا از بين برود. در اين هنگام كمپوست قارچ دكمه اي را خنك كرده تا حرارت ان به 25 تا 25 درجه برسد. در تمامي اين مراحل بايد رطوت نسبي كافي در اطراف كمپوستwww.irangharch.com قارچ دكمه اي وجود داشته باشد تا از خشك شدن سطح كمپوست قارچ دكمه اي جلوگيري كند.
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۲:۴۹ ] [ افسانه ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 37
دیروز : 5
افراد آنلاین : 1
همه : 6446
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / اپلود عکسکورد پاتوق / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / چت روم